Close
Search

REGULAMIN SKLEPU UNIQ.COM.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu prowadzonego przez Spółkę.
2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Spółka – 4MYOrganic Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-933), ul. Okrężna 83 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000557397, NIP: 9512392812, REGON 361539328, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, która prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów.
2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Spółkę i pozwalających Klientom na zawieranie Umów, dostępny w domenie internetowej: uniq.com.pl
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu
4. Umowa – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Spółką a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Klienta produktów.
5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
6. Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).
7. Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
1. Klient będący osobą fizyczną może korzystać z oferty Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Klient nie będący osobą fizyczną może korzystać z oferty Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE (pkt IV Regulaminu).
3. Klient może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
4. Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień na produkty niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
6. Przeglądanie oferty produktowej Sklepu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w ofercie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
7. Klient zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE
1. Klienci mają możliwość:
a. zawierania Umów sprzedaży, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub
b. zawierania Umów sprzedaży po dokonaniu rejestracji w Sklepie dzięki czemu Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych funkcjonalności, o których mowa w pkt IV.7. Regulaminu.
2. Zawarcie Umowy bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
a. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych tj. imię i nazwisko, nr telefonu, adres email, adres zamieszkania oraz ewentualnie adres dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, NIP,
b. akceptacji Regulaminu
c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Umowy oraz do realizacji zamówień Klienta.
3. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
a. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych tj. imię i nazwisko, nr telefonu, adres email, adres zamieszkania oraz ewentualnie adres dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, NIP,
b. zalogowania się w Sklepie za pomocą loginu i hasła dostępu wskazanego przez Klienta,
c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Umowy oraz do realizacji zamówień Klienta
d. akceptacji Regulaminu.
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
5. Spółka może żądać uwiarygodnienia przez Klienta jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Klienta, poprzez przesłanie do Spółki wymaganych dokumentów.
6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Klienta podanych podczas rejestracji Klient powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
7. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Klienta, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Kliencie oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Klient ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.
8. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres kontakt@uniq.com.pl z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY
1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
4. Przed złożeniem zamówienia, Klient umieszcza w Koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w Koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z Koszyka.
5. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Klient zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie.
6. Zamówiony towar będzie dostarczony pod adres wskazany przez Klienta. albo odbierany w siedzibie Sprzedawcy w terminie uzgodnionym miedzy Nabywcą a Sprzedawcą.
7. Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
8. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Klienta Spółce. Po otrzymaniu zamówienia Spółka weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Spółkę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Spółka poinformuje o tym Klienta.
9. Co do niektórych produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, Spółka zastrzega możliwość ograniczenia co do terytorium realizacji zamówienia do terytorium Polski. O takim ograniczeniu Klient zostanie poinformowany w korespondencji zwrotnej po otrzymaniu zamówienia od Klienta.
10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Spółka przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
11. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
12. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
13. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Spółka dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w Regulaminie.
14. W przypadku niepodjęcia przez Klienta żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Spółka może anulować zamówienie w całości.
15. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 13-14 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za produkt została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części). Zasady zwrotu należności zostały opisane w pkt X.8 regulaminu.
16. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu produktu.

VI. ZAPŁATA CENY
1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Spółkę.
2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są odrębnie.
3. Klient dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
4. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24. Przedmiotowe usługi świadczy PayPro SA. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 (kod pocztowy: 60-327), NIP 779-236-98-87 REGON 301345068, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4 500 000 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: przelewy24.pl
6. W przypadku złożenia zamówienia przez zarejestrowanego Klienta oraz Klienta, który składa zamówienie bez rejestracji, zapłaty można dokonać:
a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go w sposób wskazany przy zamówieniu – gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie;
b) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

VII. DOSTAWA
1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta.
2. Zamówienie realizowane jest w terminie 3 dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia). Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
3. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Spółka poinformuje mailowo Klienta o umożliwi odbioru towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Spółki, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania towaru Klientowi.

VIII DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Spółka, tj. 4MYOrganic Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-933) przy ul. Okrężnej 83 A.
2. Spółka przetwarza dane osobowe Klienta, podane przez niego w procesie rejestracji konta w serwisie www.uniq.com.pl w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania ze Sklepu oraz serwisu www.uniq.com.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie, a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody). Więcej informacji uzyskasz w Polityce prywatności.
3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Spółkę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce swojego konta lub za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres kontakt@uniq.com.pl.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Klient może składać Spółce reklamacje dotyczące Umowy zawieranej ze Spółką.
2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres kontakt@uniq.com.pl lub w formie pisemnej na adres: ul. Okrężna 83 A, 02-933 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
3. Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
4. Spółka w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
5. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Spółki i opisem reklamacji.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność zgodnie z postanowieniami pkt X.8 Regulaminu.
7. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
8. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Spółki itp. której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Klient może zgłosić reklamację powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 5 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
– od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
– od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) tj. m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres kontakt@uniq.com.pl lub w formie pisemnej na adres: ul. Okrężna 83 A, 02-933 Warszawa, w terminie wskazanym w ust. 1 (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się pod linkiem: Formularz odstąpienia od umowy).
4. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Zwrot winien nastąpić na adres: ul. Okrężna 83 A, 02-933 Warszawa. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
6. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Spółce, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
7. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
8. Spółka dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone Klientowi;
c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
9. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano płatności za zakupiony produkt lub na rachunek bankowy wskazany przez klienta w formie pisemnej lub za pośrednictwem maila wskazanego podczas rejestracji.

XI. PRZERWY TECHNICZNE
1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
2. Spółka zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Spółka zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XII. PROMOCJE
1. Na stronach Sklepu mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”).
2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
4. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.
5. W przypadku braku w magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu, Spółka poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
6. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu.
2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym , po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Klient zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.Dzięki powyższemu artykułowi możemy polecić Ci najnowsze sukienki.Shop dress w różnych długościach, kolorach i stylach na każdą okazję od Twoich ulubionych marek.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
5. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am raw html block.
Click edit button to change this html

Back to Top
Product has been added to your cart

Akceptuję politykę prywatności

Newsletter

 

Akceptuję politykę prywatności